Centrum denních služeb Slavkov u Brna

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Centrum denních služeb Slavkov u Brna,
Polní 1444, 684 01  Slavkov u Brna 

Motto:
"Každý věk je naplněn touhou po vědění a snahou být prospěšný svému ok
olí."

cds
Vedoucí projektu: Bc. Eva Vávrová
Telefonní spojení: +420 734 435 125
Supervize: Mgr. Lenka Koleňáková
E-mail: cds.slavkov@hodonin.charita.cz
Kde nás najdete: MAPA
Bankovní spojení: KB, č.ú. 35-8972550257/0100, VS 419 

Žádost o poskytování služby: Žádost o poskytnutí služby.doc

Souhlas ke zpracování poskytnutých dat: Souhlas s poskytováním osobních údajů

POSLÁNÍ CENTRA DENNÍCH SLUŽEB SLAVKOV U BRNA

Posláním Centra denních služeb (CDS) je podpora klientů v aktivním způsobu života, upevňování a zachování potřebných sebeobslužných a mentálních schopností, začlenění do místní komunity vrstevníků. Umožnit rodinným příslušníkům potřebný čas k vyřízení běžných osobních záležitostí a možnosti zachování si zaměstnání. Služba je poskytována dospělým (27–64 let), mladším seniorům (65–80 let), starším seniorům (nad 80 let) ambulantně, v bezbariérových prostorech.

Cílová skupina:

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech ve věku od 27 let, kteří žijí ve svém přirozeném domácím prostředí.

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Služba působí zpravidla pro uživatele ORP Slavkov a ORP Bučovice.
Okamžitá (denní) kapacita je 10 uživatel denně.

CÍLEM CDS je:

 • Klient, kterému prostřednictvím poskytované služby pomůžeme při naplňování jeho individuálních potřeb, a tím zachovat stávající kvalitu života
 • Klient, který má možnost setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí domova
 • Pomoci rodinám při péči o člena rodiny a umožnit jim potřebný čas k vyřízení běžných záležitostí a možností zachování zaměstnání

Provozní doba

Pracovní dny od 7:00 – 17:00 hod.
V případě potřeby je možné pracovní dobu upravit dle individuálních časových relací s uživateli.

Místní dostupnost 

Služba se nachází v přízemí Domu s pečovatelskou službou, na adrese Polní 1444, nedaleko centra města Slavkova u Brna. Vstup je přes hlavní vchod do budovy a je bezbariérový.
V případě, že si osoba nemůže zajistit samostatnou dopravu, nabízíme fakultativní službu svoz služebním automobilem. Svoz je zajišťován od 7.00 hod. do 16.00 hod. Čas je možné dohodnout dle potřeby.

Činnost CDS dle požadavků regionálních karet

Úhradovník k 1.5.2022.pdf

Práva a povinnosti vyplývající pro uživatele v případě uzavření smlouvy.

Práva a povinnosti uživatele.

Uživatel má právo:

 • na důstojné oslovování – vykání a oslovování paní/pane plus příjmení.
 • na soukromí při poskytování služby, tzn., může se přesunout do klidné části prostor Centra denních služeb
 • na uzamykatelnou skříňku na osobní věci, do které nemůže nikdo vstoupit bez jeho souhlasu
 • prostory centra jsou nekuřácké, kuřáci mají právo při kouření využívat prostory na venkovní terase.
 • v době pobytu v centru není povoleno užívat alkohol či jiné psychotropní látky. Uživatel má ale právo dopřát si během pobytu 0,5 l piva nebo 2 dcl vína.
 • v případě potřeby má uživatel právo obracet se na pracovníky centra.
 • uživatel má právo na ochranu osobních údajů – pracovníci zachovávají mlčenlivost.
 • individuální ohleduplný přístup ze strany pracovníků.
 • na klíčového pracovníka, v případě nespokojenosti s ním mají právo požádat o jeho změnu.
 • nahlížet do osobní dokumentace, požadovat z ní kopie nebo výpisy.
 • změnit nastavené osobní cíle a způsoby vedoucí k jejich dosažení.
 • podat podnět, připomínky či stížnost v případě nespokojenosti s poskytovanou službou, viz pravidla, která mu byla předána před podpisem smlouvy.
 • využívat prostory a vybavení určené pro uživatele Centra denních služeb.
 • uplatňovat svoji vůli a svobodně vyjadřovat vlastní názory.
 • rozhodnout se, zda se zúčastní nabízených aktivit.

Uživatel má povinnost:

 • dodržovat zásady slušného společenského chování, být tolerantní k potřebám, názorům a přesvědčením ostatních, respektovat soukromí ostatních (uživatelů i pracovníků).
 • uvědomit pracovníky o tom, že odchází mimo prostory Centra denních služeb nebo na venkovní terasu.
 • zpřístupnit jakékoli místo jím užívané v Centru denních služeb, v případě údržby na dobu nezbytně nutnou vyklidit osobní skříňku.
 • pečovat o osobní hygienu, nenarušovat společné soužití s ostatními uživateli např. zápachem, znečištěným oděvem apod.
 • v případě, že onemocní jakoukoli nakažlivou chorobou (žloutenka, tuberkulóza, plísně, ekzémy, angína apod.) nebo zjistí, že má parazity (svrab, vši, blechy apod.), o této skutečnosti neprodleně uvědomit pracovníky.
 • v případě, že poškodí věc nebo prostory, nahradit způsobenou škodu Centru denních služeb.
 • ohlásit pracovníkům zjištěné závady.
 • dodržovat pravidla nouzových a havarijních situací, které mu byly předány před podpisem smlouvy.
 • dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy o ochraně života a majetku.
 • zajistit bezpečné užívaní osobních elektronických přístrojů, které si do centra přinesl a zároveň poskytovatel není odpovědný za jejich ztrátu.
 • nevyžadovat nepřetržitou pozornost pracovníka.
 • tolerovat individualitu ostatních uživatelů, jejich zdravotní stav a jeho projevy.
 • dodržovat dohodnutý individuální plán včetně časového harmonogramu.

Informace o podávání stížností.pdf