Centrum denních služeb Slavkov u Brna

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Centrum denních služeb Slavkov u Brna,
Polní 1444, 684 01  Slavkov u Brna 

Motto:
"Každý věk je naplněn touhou po vědění a snahou být prospěšný svému ok
olí."

cds
Vedoucí projektu: Bc. Eva Vávrová
Telefonní spojení: +420 734 435 125
Supervize: Mgr. Ilona Gertnerová
E-mail: cds.slavkov@hodonin.charita.cz
Kde nás najdete: MAPA
Bankovní spojení: KB, č.ú. 35-8972550257/0100, VS 419 

Žádost o poskytování služby: Žádost o poskytnutí služby.doc

Souhlas ke zpracování poskytnutých dat: Souhlas s poskytováním OÚ

POSLÁNÍ CENTRA DENNÍCH SLUŽEB SLAVKOV U BRNA

Posláním Centra denních služeb Slavkov u Brna je ambulantně poskytovat podporu a pomoc seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením od 27 let věku a umožnit jim prožití důstojného života i v době, kdy z důvodu věku, zdravotního stavu či sociální situace nechtějí nebo nemohou po celý den být sami ve svém přirozeném domácím prostředí.

Cílová skupina:

Služba je určena pro seniory a osoby se zdravotním postižením se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech ve věku od 27 let, kteří žijí ve svém přirozeném domácím prostředí.

Kapacita: 10 lidí denně max

Cíle:

Cílem CDS je zajištění péče uživatelům v době, kdy nemohou zůstat celý den ve svém přirozeném, domácím prostředí sami. Umožňujeme těmto lidem, aby část dne prožili v denním centru a v odpoledních hodinách se vrátili zpět domů. Během svého pobytu mají možnost se setkat s jinými lidmi, popovídat si a aktivním způsobem prožít svůj volný čas. Zároveň je jim zajištěna veškerá péče, kterou potřebují.

Provozní doba

Centrum denních služeb je služba poskytovaná ambulantní formou. To znamená, že naši klienti zde nejsou ubytovaní, ale navštěvují prostory zařízení Centra denních služeb, kde tráví smysluplně a s odbornou dopomocí svůj volný čas.

Provozní doba je každý pracovní den od 7:00 hod. do 17:00 hod.  

Provoz se řídí zájmem uživatelů, provozní dobu lze upravit dle skutečných potřeb (tzn. pokud potřebuje uživatel přijít dříve či být v zařízení déle, než je stanovená provozní doba, je možno s vedoucí zařízení dojednat dobu tak, aby jeho potřebě vyhovovala. A naopak, jestliže zájem uživatelů nepokryje celou provozní dobu, je zkrácena a přizpůsobena této situaci).

Místní dostupnost 

Centrum denních služeb se nachází v přízemí Domu s pečovatelskou službou, na adrese Polní 1444, nedaleko centra města Slavkova u Brna. Vstup je přes hlavní vchod do budovy a je bezbariérový.

Pro dopravu je možné využít osobní auto (před budovou se nachází dvě parkoviště) nebo veřejné dopravní prostředky, z nichž je vzhledem ke vzdálenosti dostupnější autobusová doprava (autobusové nádraží se nachází cca 10 minut chůze od zařízení). Vlakové nádraží je vzdálené cca 20 - 25 minut chůze.

V případě, že si osoba nemůže zajistit samostatnou dopravu, nabízíme fakultativní službu svoz služebním automobilem. Svoz je zajišťován od 07.00 hod. do 16.00 hod, čas je možné dohodnout dle potřeby.

V případě, že osoba potřebuje zajistit pomůcku, která může snížit závislost uživatele na jiné osobě nebo pozitivně ovlivní jejich nepříznivou sociální situaci, pracovnice CDS předají informace a kontakt na půjčovnu Kompenzačních pomůcek.

Činnost CDS dle požadavků regionálních karet

Úhradovník k 1.7.2018.doc

Práva a povinnosti vyplývající pro uživatele v případě uzavření smlouvy:

Práva a povinnosti uživatele:

Uživatel má právo:

 • na důstojné oslovování – vykání a oslovování paní/pane plus příjmení.
 • na soukromí při poskytování služby, tzn., může se přesunout do klidné části prostor Centra denních služeb
 • na uzamykatelnou skříňku na osobní věci, do které nemůže nikdo vstoupit bez jeho souhlasu
 • prostory centra jsou nekuřácké, kuřáci mají právo při kouření využívat prostory na venkovní terase.
 • v době pobytu v centru není povoleno užívat alkohol či jiné psychotropní látky. Uživatel má ale právo dopřát si během pobytu 0,5 l piva nebo 2 dcl vína.
 • v případě potřeby má uživatel právo obracet se na pracovníky centra.
 • uživatel má právo na ochranu osobních údajů – pracovníci zachovávají mlčenlivost.
 • individuální ohleduplný přístup ze strany pracovníků.
 • na klíčového pracovníka, v případě nespokojenosti s ním mají právo požádat o jeho změnu.
 • nahlížet do osobní dokumentace, požadovat z ní kopie nebo výpisy.
 • změnit nastavené osobní cíle a způsoby vedoucí k jejich dosažení.
 • podat podnět, připomínky či stížnost v případě nespokojenosti s poskytovanou službou, viz pravidla, která mu byla předána před podpisem smlouvy.
 • využívat prostory a vybavení určené pro uživatele Centra denních služeb.
 • uplatňovat svoji vůli a svobodně vyjadřovat vlastní názory.
 • rozhodnout se, zda se zúčastní nabízených aktivit.

Uživatel má povinnost:

 • dodržovat zásady slušného společenského chování, být tolerantní k potřebám, názorům a přesvědčením ostatních, respektovat soukromí ostatních (uživatelů i pracovníků).
 • uvědomit pracovníky o tom, že odchází mimo prostory Centra denních služeb nebo na venkovní terasu.
 • zpřístupnit jakékoli místo jím užívané v Centru denních služeb, v případě údržby na dobu nezbytně nutnou vyklidit osobní skříňku.
 • pečovat o osobní hygienu, nenarušovat společné soužití s ostatními uživateli např. zápachem, znečištěným oděvem apod.
 • v případě, že onemocní jakoukoli nakažlivou chorobou (žloutenka, tuberkulóza, plísně, ekzémy, angína apod.) nebo zjistí, že má parazity (svrab, vši, blechy apod.), o této skutečnosti neprodleně uvědomit pracovníky.
 • v případě, že poškodí věc nebo prostory, nahradit způsobenou škodu Centru denních služeb.
 • ohlásit pracovníkům zjištěné závady.
 • dodržovat pravidla nouzových a havarijních situací, které mu byly předány před podpisem smlouvy.
 • dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy o ochraně života a majetku.
 • zajistit bezpečné užívaní osobních elektronických přístrojů, které si do centra přinesl a zároveň poskytovatel není odpovědný za jejich ztrátu.
 • nevyžadovat nepřetržitou pozornost pracovníka.
 • tolerovat individualitu ostatních uživatelů, jejich zdravotní stav a jeho projevy.
 • dodržovat dohodnutý individuální plán včetně časového harmonogramu.

Informace o podávání stížností.doc