Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín
Horní Valy 2, 695 01 Hodonín

Motto:
„Přítel je člověk, který ti půjčí svoje křídla, když tvoje přestanou léta
t.“

Vedoucí projektu: pohoda
Mgr. Jiří Barbořák, DiS.
Supervize:
Mgr. Ilona Gertnerová
Telefonní spojení: 
+ 420 518 341 003 
+ 420 737 234 093 - vedoucí
Email: p-centrum@hodonin.charita.cz
Kde nás najdete: MAPA

fcbPohodář Hodonín

Zaměstnanci:

Sociální pracovník/zástupce vedoucího - Lucie Jandlová, DiS.
Sociální pracovník - Bc. Vladimíra Kůřilová
Pracovník v sociálních službách - Bc. Lucie Vydařelá
Telefonní spojení na sociální pracovníky: +420 737 234 092

Otevírací doba:

Po 14.00 - 18.00 hod.
Út-Čt 14.00 - 19.00 hod.
Pá 08.00 - 12.00 hod. - primární programy na školách; 13-15 hod. - NKP otevřen pro cílovou skupinu
Poradenství na objednávku

Poslání služby:

Posláním NZDM Pohoda Hodonín je zlepšit kvalitu života dětí, mládeže a mladých dospělých předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení nepříznivých sociálních situací.

Cíle služby:

 • Klient, který zvládá obtížné životní a rizikové situace (např. drogy, alkohol, sekty, konflikty v rodině);
 • Klient, který ví, kde hledat pomoc v obtížných životních situacích;
 • Klient, který ví, jak nekonfliktně komunikovat s vrstevnickou skupinou;
 • Klient, který ví, jak navazovat sociální kontakty;
 • Klient, který efektivně využívá svůj volný čas pro svůj osobnostní a intelektuální rozvoj;
 • Klient, který zvládá přijmout sebe sama takový, jaký je;
 • Klient, který ví, kde hledat bezpečný prostor pro volný čas.

Zásady poskytování služby:

 • Ohled na individuálně určené potřeby osob, kterým je služba poskytována (zachována lidská důstojnost, podporována samostatnost);
 • Bezplatné poskytování základního sociálního poradenství;
 • Klienti jsou motivováni k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace;
 • Nízkoprahový přístup;
 • Služba je poskytována anonymně;
 • Respektování volby uživatele a vytváření podmínek pro uplatnění jeho vlastní vůle;
 • Služba je veřejně přístupná cílové skupině bez ohledu na pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení a socioekonomické možnosti;
 • Podmínkou není členství ani jiná forma registrace;
 • Pravidelná docházka není podmínkou užívání služby;
 • Klient nesmí svým chováním a jednáním ohrožovat sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby;
 • Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny;
 • Pracovníci se řídí etickým kodexem, standardy kvality a odbornými metodikami poskytování služby.
Historie zařízení:

V únoru roku 1998 byl v Hodoníně otevřen Nízkoprahový klub Pohoda při Oblastní charitě Hodonín. Městský úřad Hodonín poskytl rodinný dům na ulici Pančava. V září roku 2000 byly NKP nabídnuty nové prostory na budově Centra volného času, na ulici Koupelní. Tím jsme získali možnost využívat keramickou a hudební dílnu i místnost na individuální pohovory a práci se skupinou. Od r. 2008 je sídlem NKP Hodonín budova Městského úřadu na ulici Horní Valy 2. NKP Hodonín se postupem času stalo zařízením, které vykazuje stabilní zájem o nabízené služby a je dostatečně známým jak pro potenciální klienty, tak i pro odbornou veřejnost.

 

Co nabízíme:

 • krizová intervence v základním rozsahu
 • základní poradenství
 • situační intervence
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
 • podpora a vytváření pracovních návyků a dovedností
 • programy primární prevence
 • zábavné programy
 • volnočasové dílny

Poskytované základní činnosti Nízkoprahového klubu Pohoda Hodonín v rozsahu potřeb a témat jsou v souladu s regionálními kartami JMK:

Pro koho jsme:

 • děti a mládež ve věku 11 - 21 let
 • neorganizované skupiny dětí a mládeže
 • rizikové skupiny mládeže ohrožené vznikem poruch chování (experiment s drogami, vandalismus)
 • děti ze sociokulturně slabých rodin
 • děti a mládež z romských rodin
 • příslušníci různých minoritních subkultur (mládež hlásící se k hnutí punk, hip-hop, skate)

Službu dále finančně podporují: