Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín
Horní Valy 2, 695 01 Hodonín

Motto:
„Člověk se obejde bez mnohého, ale ne bez druhého člověka.“ (Jules Verne)

Vedoucí projektu: pohoda
Mgr. Jiří Barbořák, DiS.
Supervize:
Mgr. Michal Horák
Telefonní spojení: 
+ 420 737 234 093 - vedoucí
Email: p-centrum@hodonin.charita.cz
Kde nás najdete: MAPA


fcbPohodář Hodonín


logo instagramPohodář Hodonín (@klubpohoda) • Fotky a videa na Instagramuhttps://www.instagram.com/klubpohoda/

 • Zaměstnanci:
  Sociální pracovník/zástupce vedoucího - Mgr. Michaela Skalová, tel.: 739 389 237
  Sociální pracovník - Bc. Vladimíra Kůřilová
  Sociální pracovník - Bc. Lucie Vydařelá
  Telefonní spojení na sociální pracovníky: +420 737 234 092

  Provozní doba:
  Pondělí:       14:00 – 18:00
  Úterý:           14:00 – 19:00
  Středa:         14:00 – 19:00
  Čtvrtek:        14:00 – 19:00
  Pátek:           13:00 – 15:00
  (programy primární prevence na školách 8:00 – 12:00)

  Provozní doba o prázdninách:
  Pondělí:       10:00 – 12:00                   13:00 – 17:00
  Úterý:           10:00 – 12:00                   13:00 – 17:00
  Středa:         10:00 – 12:00                   13:00 – 17:00
  Čtvrtek:        10:00 – 12:00                   13:00 – 17:00
  Pátek:           13:00 – 15:00

  Definice služby
  Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín je registrovaná sociální služba podle §62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytující ambulantní a terénní služby dětem a mládeži.

  Poslání služby
  Posláním Nízkoprahového klubu Pohoda Hodonín je poskytnout zázemí, podporu a pomoc dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, tyto děti vyhledávat a snižovat rizika související se způsobem jejich života.

  Cílová skupina:
  Děti, mládež a mladí dospělí, kteří zažívají nepříznivou sociální situaci (problémy v rodině, s kamarády, ve škole, v ústavním zařízení, úmrtí blízké osoby, špatná finanční situace rodiny, aj.), jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy (záškoláctví, experimenty s návykovými látkami, trestná činnost, gamblerství, aj.), jsou ve věku 11-21 let a jsou z okresu Hodonín.

  Cíle služby:
 • poskytovat pomoc při zvládání nepříznivých sociálních situací a zátěžového období dospívání (např. drogy, alkohol, konflikty v rodině a s přáteli, úmrtí blízké osoby, vyloučení ze školy, sekty, aj.)
 • asistovat při školní přípravě a pomáhat při zvládání pracovních návyků

 • vytvořit bezpečný prostor pro nabytí jistoty a získání sebedůvěry

 • podporovat při začleňování se mezi vrstevníky a do společnosti

 • pomáhat při efektivním využívání volného času pro osobnostní a intelektuální rozvoj

Základní poskytované činnosti:

 • základní sociální poradenství (informace a možnosti k řešení situace klienta)
 • krizová intervence (pomoc v krizové situaci- např. sebevražda, trestná činnost, aj.)
 • situační intervence (akutní pomoc „tady a teď“ v klubu i terénu)
 • pomoc při prosazování práv a zájmů a obstarávání osobních záležitostí (doprovod na úřady, pomoc s úředními dokumenty, aj.)
 • výchovně-vzdělávací a aktivizační činnosti (přednášky na různá témata, pomoc se zvládáním učiva, profesním uplatněním, příprava na PC, aj.)
 • sociálně-terapeutické činnosti (vyslechnutí, zorientování se v problému, nácvik dovedností, aj.)
 • podpora a vytváření pracovních návyků a dovedností
 • programy primární prevence na základních a středních školách
 • tematické besedy (s nejrůznějšími odborníky na různá témata)
 • volnočasové aktivity (kulečník, stolní fotbal, ping-pong, šipky, deskové hry, aj.)

Zásady poskytování služby:

 • bezplatnost - služby jsou poskytovány zdarma
 • nízkoprahový přístup - snadno dostupná služba bez administrativních a jiných překážek, podmínkou není členství
 • dobrovolnost - můžeš přijít kdykoliv, bez objednání, nepravidelně
 • anonymita - nemusíš říkat své celé jméno, stačí i přezdívka
 • svobodná volba - sám se rozhodneš, co chceš a jak to uděláš
 • individualita - přistupujeme k tobě specificky jako k jedinečné osobě, nezáleží na tom, jakého jsi pohlaví, rasy, politického přesvědčení, náboženství, jaké máš společenské postavení a ekonomické možnosti
 • mlčenlivost - vše, co řekneš, zůstane mezi námi za zdmi našeho klubu
 • vzájemný respekt - my respektujeme tvá práva a ty nesmíš svým chováním a jednáním ohrožovat ostatní na službě
 • dodržování etických zásad - pracovníci se řídí etickým kodexem, standardy kvality a odbornými metodikami poskytování služby

Práva klientů:

 • právo na soukromí
 • právo na diskrétnost a ochranu osobních údajů
 • právo na rovný přístup ke službám
 • právo na rovný a nehodnotící přístup
 • právo na samostatné rozhodování a uplatnění vlastní vůle
 • právo na informace
 • právo na zachování lidské důstojnosti
 • právo stěžovat si v případě nespokojenosti

Témata programů primární prevence:

 • kouření a marihuana
 • alkohol a energetické nápoje
 • drogy a závislosti
 • partnerství, sexualita a sexuálně přenosné choroby
 • šikana a kyberšikana
 • životospráva a poruchy příjmu potravy
Historie zařízení:

V únoru roku 1998 byl v Hodoníně otevřen Nízkoprahový klub Pohoda při Oblastní charitě Hodonín. Městský úřad Hodonín poskytl rodinný dům na ulici Pančava. V září roku 2000 byly NKP nabídnuty nové prostory na budově Centra volného času, na ulici Koupelní. Tím jsme získali možnost využívat keramickou a hudební dílnu i místnost na individuální pohovory a práci se skupinou. Od r. 2008 je sídlem NKP Hodonín budova Městského úřadu na ulici Horní Valy 2. NKP Hodonín se postupem času stalo zařízením, které vykazuje stabilní zájem o nabízené služby a je dostatečně známým jak pro potenciální klienty, tak i pro odbornou veřejnost.

Poskytované základní činnosti Nízkoprahového klubu Pohoda Hodonín v rozsahu potřeb a témat jsou v souladu s regionálními kartami JMK: