Informace o RC Sluníčko

Kdo jsme:

Rodičovské Centrum Sluníčko (dále jen RC Sluníčko) vzniklo 22.3.2007 v Dolních Bojanovicích na podnět místních maminek s malými dětmi. Od 1.10.2007 se stalo součástí Oblastní charity Hodonín. Jedná se o nízkoprahové zařízení, jejímž uživatelem se může stát kdokoliv, kdo pečuje o dítě do věku do 6 let a je na rodičovské dovolené.

Poslání:

Posláním RC Sluníčko je vést děti a jejich rodiče k aktivnímu a tvořivému trávení volného času, k ochraně životního prostředí, podpořit jejich zájmy, schopnosti a dovednosti a posilovat vzájemné vztahy. Chceme přinést rodičům na rodičovské dovolené možnost trávit čas ve společnosti dalších rodičů a dětí.
 

Cíle:

  • kvalitní trávení volného času rodičů s dětmi, aktivní prožívání rodičovské role
  • zprostředkovat rodičům a dětem odborné poznatky o zdraví, výchově a vzdělání dětí, ekologii a zdravém životním stylu a to zejména prostřednictvím přednášek (např. s logopedem, pediatrem, psychologem, učitelem)
  • vyslovit svůj názor a prezentovat svou práci
  • obohacovat děti o sociální zkušenosti při kontaktu s vrstevníky a dospělými
  • vést děti a rodiče k vzájemné úctě a toleranci

Co nabízíme:

  • setkávání dětí a rodičů na rodičovské dovolené se vzdělávacím nebo tvořivým programem
  • pro rodiče: výtvarné a rukodělné dílny, semináře a besedy s odborníky
  • pro děti: hraní formou básniček, říkanek, zpívání a cvičení, arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, hry na podporu kognitivních a motorických funkcí
  • akce pro celou rodinu: táboráky, výlety, vánoční posezení atd.