Informace pro zájemce

ESF

Diecézní charita Brno, Oblastní  charita Hodonín
DOMOV PRO MATKY S DĚTMI,  tř. Dukelských hrdinů 57, 695 01 Hodonín
tel.: 518 321 497, e-mail: dmt@hodonin.charita.cz

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

 • Zájemci a zájemkyně (dále jen zájemce) o sociální službu nás mohou kontaktovat telefonicky, písemně, nebo elektronickou poštou.
 • V případě že je Žádost o poskytování sociální služby zaslána poštou nebo elektronicky, je třeba současně zaslat i Souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů.
 • Zájemci jsou vyzváni k osobnímu jednání, ve kterém je zjišťováno jestli spadají do cílové skupiny Domova pro matky s dětmi Hodonín (dále jen AD), jejich přání, požadavky, očekávání  a osobní cíle, které by bylo možné realizovat po dobu pobytu v AD. 
 • Jsou informováni o poskytované sociální službě a je jim předána Informační složka pro zájemce, která obsahuje soubor informací pro pobyt v AD. Jsou seznámeni s Domovním řádem, který obsahuje základní pravidla pro pobytovou službu, s podmínkami pro přijetí a ukončení pobytu, platebními podmínky, právy a povinnosti klientů, práva a povinnosti poskytovatele.
 • Podané informace jim umožní svobodně se rozhodnout, zda za nabídnutých podmínek sociální službu přijmou.
 • Pokud se zájemce rozhodl využít sociální služby, sociální pracovnice s ní projednává osobní cíl a řešení její stávající situace. Zjištěné informace zapisuje do Záznamového archu při jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby, který se dotýká oblastí vycházejících z Regionálních karet JMK. Zájemkyně podepíše Souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů a může vyplnit Žádost o poskytování soc. služby. 
 • Jsou jí podány informace o způsobu jednání výběrové komise, která rozhoduje o přijetí do AD. Je seznámena s povinností 1 x za 2 měsíce potvrdit svůj zájem o ubytování v AD písemně, telefonicky, e-mailem, nebo osobně. V případě nesplnění této povinnosti bude žádost z evidence vyřazena.
 • Zájemce je informována o zařízeních AD 1 a 2, seznámena s monitorováním prostor zařízení 2 kamerovým systémem.
 • Sociální pracovnice ji provede AD, ukáže společné prostory a bytovou jednotku. Pokud jsou BJ obsazeny a nelze umožnit jejich prohlídku, je jí předložena složka Fotogalerie AD, ve které jsou fotografie bytových jednotek a společných prostor.

Okruh osob:

Do Domova pro matky s dětmi jsou přijímány:

 • zletilé ženy s dětmi ve své péči do 18 let (případně do ukončení středního vzdělání dítěte),
 • zletilé těhotné ženy od 8. měsíce těhotenství.

Do Domova pro matky s dětmi nejsou přijímány:

 • ženy s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup,
 • ženy s dětmi, které jsou omezené ve svéprávnosti a nejsou schopny péče o dítě a svoji osobu i přes podporu pracovníků.

Důvody pro odmítnutí poskytnutí sociální služby

 • nedostatečná kapacita,
 • zájemce nespadá do okruhu osob,
 • pokud byla se zájemcem ukončena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o ubytování.

Formuláře:

Žádost o poskytování sociální služby.doc

Souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů

Záznamový arch při jednání se zájemce o poskytnutí sociální služby

Zkratky:

AD     Domov pro matky s dětmi
BJ      bytová jednotka

Platnost:                  1. 6. 2020
Schválila:                 vedoucí - SP, Mgr. M. Hudečková

Revize:                     květen 2020
Další revize:             červen 2021
Pověřená osoba:      pracovnice v soc. službách, E. Komosná

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741
je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.