OBSAH ÚSTNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

 

 

I.            Označení smluvních stran

 

Poskytovatel:

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín, zastoupená sociálním pracovníkem Charitní poradny Bučovice a Slavkov u Brna jako na straně jedné a

 

Klient poradny:

Vedený pod jménem/anonymně.  

 

II.          Druh sociální služby

 

Odborné sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, typ občanské poradenství.

 

III.        Rozsah poskytování sociální služby

 

Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna poskytuje svým klientům odborné sociální poradenství v rozsahu základních úkonů definovaných §37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zprostředkování navazujících služeb

(podpora při vyhledání kontaktu případně při zprostředkování navazujících služeb)

 

Sociálně terapeutické činnosti

Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a v oblasti práva

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

(pomoc při sepisování dopisů, návrhů, žádostí, vyplňování formulářů, podpora při komunikaci s institucemi a úřady, zprostředkováním služeb, doprovod při vyřizování osobních záležitostí apod.)

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

(podpora při hledání zaměstnání, bydlení, obnovení nebo upevnění sociálních kontaktů)

 

Konkrétní oblasti poradenství:

 

·      Rodina a mezilidské vztahy

·      Pracovně – právní vztahy a zaměstnanost

·      Sociální systémy a služby

·      Řešení dluhů včetně oddlužení

·      Ochrana spotřebitele

·      Bydlení

·      Občanská práva

·      Podpora v nouzi (dle možností zprostředkování pomoci Charity ČR)

 

IV.       Místo a čas poskytování sociální služby

 

Místo poskytování sociální služby

Služba je poskytována na pracovištích poradny (pracoviště Bučovice nebo pracoviště Slavkov u Brna). Dále je možné poskytnout poradenství po telefonu, přes online poradnu nebo písemně.

Na základě domluvy s poskytovatelem nebo vzhledem k závažným zdravotním důvodům může být služba poskytnuta v domácím prostředí klienta.

 

Čas poskytování sociální služby

Dle úředních dnů a hodin poradny.

 

V.         Výše úhrady za sociální služby

 

Poradenství je poskytováno bezplatně (§72 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách).

 

VI.       Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem

 

Práva klienta

 

Povinnosti klienta

 

VII.     Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

 

Ze strany poskytovatele

V případě, že klient poruší povinnosti vyplývající z uzavření ústní dohody, má pracovník právo vypovědět smlouvu na 6 měsíců. Výpovědní lhůta – ihned na dobu 6 měsíců.

 

Ze strany klienta

I bez udání důvodu během doby, kdy je vedený jako klient poradny. Výpovědní lhůta ihned.

 

VIII.   Doba platnosti smlouvy

 

Pokud klient nevyužije služby poradny po dobu 1 roku, jeho smlouva automaticky zaniká.