Pro koho tu jsme a způsob poskytování služeb

Poradna poskytuje své služby osobám ve věku od 18 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí.

Jedná se zejména o:

  • Osoby v krizi
  • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • Rodiny s dítětem/dětmi
  • Oběti domácího násilí
  • Oběti trestné činnosti

Územní působnost

Poradna je místně dostupná osobám žijícím ve městech Bučovice, Hodonín a Slavkov u Brna a v přidružených obcí patřících do ORP Bučovice, ORP Hodonín a ORP Slavkov u Brna, a dále osobám, které do těchto měst dojíždějí.

Služby poradny mohou využít i další osoby, kterým je služba dostupná (např. přes telefon nebo online poradnu).

JAK PORADENSTVÍ PROBÍHÁ

Poradna je pro zájemce o službu a klienty k dispozici ve stanovených úředních hodinách. Na konzultaci doporučujeme se předem objednat, je ale možné přijít i bez objednání.

Poradenství je vedeno formou rozhovoru se zájemcem o službu nebo s klientem v nerušeném prostředí. Zájemce o službu nebo klient se může rozhodnout, zda budou nebo nebudou u rozhovoru přítomny další osoby.

Pracovník poradny od zájemce o službu nebo klienta zjišťuje, s čím přichází, jaké má požadavky a očekávání. Poté jej informuje o tom, co může služba vzhledem k jeho požadavkům a očekáváním nabídnout. V případě, že požadavky a očekávání jsou v souladu s poskytovanými službami a zájemce nebo klient spadá do okruhu osob, kterým je služba určena, je uzavřena zakázka (tj. co bude v rámci poradenství řešeno), která je při poskytování odborného sociálního poradenství naplňovaná. Jedna konzultace trvá obvykle 30 – 90 minut. Pokud poradenství vyžaduje více času, je s klientem domluvena další schůzka na konci konzultace. Po splnění zakázky probíhá hodnocení průběhu poskytování služby ze strany klienta. Pracovník také hodnotí průběh poskytované služby vzhledem ke stanovenému poslání, cílům a zásadám poradenství.

Nového zájemce o službu pracovník před poskytnutím poradenství seznamuje s obsahem smlouvy o poskytování služeb poradny ústní smlouvu.html. Smlouva se uzavírá ústně. Po jejím uzavření se zájemce stává klientem poradny.

Pracovníci mají ze zákona povinnost vést spisovou dokumentaci o poskytnutém odborném sociálním poradenství. Z tohoto důvodu vedou záznamy o klientech poradny. V těchto záznamech je uvedeno jméno klienta, rok narození, bydliště, kontakt na něj a popis toho, jak poradenství probíhalo, tj. jaká byla klientova zakázka (co od poradenství potřeboval, jaký měl cíl) a jak byla tato zakázka řešena. Údaje, které jsou shromažďovány, pracovníci poradny využívají pro potřeby statistiky a vedení spisové dokumentace. V případě, že klient nesouhlasí s tím, aby byly v dokumentaci uvedeny jeho osobní údaje, může být veden anonymně.

Poradenství může klient využívat dle svých potřeb. Smlouva o poskytování poradenství automaticky zaniká po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy klient naposledy využil služby poradny. Klient může smlouvu ukončit a vypovědět v době jejího trvání kdykoli a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je ihned. Pracovník může smlouvu s klientem vypovědět v případě, že klient nedodržuje povinnosti vyplývající ze smlouvy a to na dobu 6 měsíců. Výpovědní lhůta je ihned.