Poslání, cíle, zásady

Poradenství se snažíme poskytovat vždy v souladu s posláním, cíli a zásadami, které jsme si stanovili.

POSLÁNÍ

Posláním Charitní sociálně právní poradny je poskytovat lidem, kteří se na ni obrátí v tíživé životní situaci, nebo jsou takovou situací ohroženi, rady či informace tak, aby se mohli zorientovat v současných sociálních a právních systémech a rozvíjet své schopnosti a dovednosti, které jim pomohou jejich stávající situaci samostatně nebo s podporou pracovníka zlepšit, nebo pokud možno vyřešit.

CÍLE

  • Informovaný klient v oblasti práva, povinností, dostupných služeb a v dalších informacích týkajících se řešené situace.
  • Klient, který se s podporou pracovníka samostatně rozhodl pro způsob řešení své situace.
  • Klient, který získal schopnost nebo dovednost samostatně řešit situaci.  

ZÁSADY

  • Diskrétnost: pracovníci zachovávají mlčenlivost o osobních údajích týkajících se osob, které využívají služby poradny, jejich rodinných příslušníků a dalších osob, o kterých se dozví v průběhu poskytování služby.
  • Nestrannost: pracovníci poradny se snaží při řešení situací, se kterými se na ně klienti obrací, zachovávat nezaujatý objektivní postoj.
  • Nezávislost: poradna je nezávislou nestátní organizací a je součástí Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín. Díky tomu pracovníci poradny jednají v zájmu klienta nezávisle vůči ostatním organizacím, institucím, osobám apod.
  • Respektování osobnosti uživatele: pracovníci vytváří takové podmínky, aby klienti mohli v průběhu poskytování služby uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí s porozuměním důsledku své volby.

Pracovníci pracují v souladu s Etickým kodexem Charity Česká republika.